Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné a účinné od 1. 3. 2018

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se vztahují na nákup zboží, především potravinových doplňků společnosti CV PRODUCTS s.r.o. – organizační složka v ČR a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Součástí obchodních podmínek prodávajícího je rovněž reklamační řád.

OP jsou vždy v aktuálně platném znění k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.prirodnicestou.cz a kupující je povinen se s nimi před uzavřením kupní smlouvy na zboží prodávajícího řádně seznámit. Odesláním závazné objednávky se tyto OP stávají nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou pro kupujícího závazné. 

OP můžou být prodávajícím jednostranně změněny, provedená změna však nemá vliv na již uzavřené kupní smlouvy, které se vždy řídí obchodními podmínkami platnými k datu uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. 

Ustanovení kupní smlouvy odlišná od obchodních podmínek mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.


Článek II. 

Vymezení pojmů

A) Prodávající

Prodávajícím je společnost CV PRODUCTS, s.r.o. - organizační složka v ČR, IČ: 27692698, se sídlem Dvořákova 4, 602 00 Brno – střed, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 18994, zastoupena nezávislým zástupcem CaliVita Petrou Šarmovou,  Sokolovská 18, 323 00  Plzeň, identifikační číslo: 76511367, e-shop www.prirodnicestou.cz

(dále jen „prodávající“).

Prodávajícího je možno kontaktovat: 

  • Zásilky zpracovává a odesílá přímo firma CaliVita. Záležitosti týkající se reklamace zboží nebo jeho vrácení proto vyřizuje také přímo firma CaliVita, kterou je možné kontaktovat písemně na adrese Dvořákova 4, 602 00 Brno – střed, nebo na emailu: calivita@calivita.cz a telefonicky na CaliVita lince 545 211 147.

B) Kupující

Kupujícím je člen sítě CaliVita International.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené v kupní smlouvě a těchto OP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

Podnikatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem, jež nejsou výslovně upraveny v kupní smlouvě a těchto OP, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném a účinném znění. 


Článek III.

Charakteristika zboží prodávajícího

Prodávající nabízí a prodává potravinové doplňky a další zboží (dále jen „zboží“), jejichž přesný výčet a popis je uveden v internetovém obchodě prodávajícího na adrese: www.prirodnicestou.cz

Článek IV.

Cena zboží

Ceny zboží jsou smluvní a platné ve výši uvedené v internetovém obchodě prodávajícího v okamžiku učinění závazné objednávky kupujícím. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ceny zboží uváděny včetně DPH. V cenách však není zahrnuto dopravné a balné (viz článek VI. níže).

S celkovou kupní cenou je kupující seznámen před potvrzením objednávky. Tato kupní cena se stává pro kupujícího závaznou odesláním objednávky zboží prodávajícímu a je poté uvedena i v potvrzujícím e- mailu prodávajícího o přijetí objednávky zboží.

 

Článek V.

Kupní smlouva

Zboží lze u prodávajícího objednat v internetovém obchodě na internetové adrese  www.prirodnicestou.cz vložením do nákupního košíku a vyplněním potřebných náležitostí v internetovém objednacím formuláři. Bez vyplnění všech obligatorně vyžadovaných údajů objednávkového formuláře nemůže být kupní smlouva na zboží prodávajícího platně uzavřena.

Postup vedoucí k vytvoření objednávky a uzavření kupní smlouvy kupujícího s prodávajícím sestává z několika technických kroků a je zakončen kontrolou celkové objednávky kupujícího a kupní ceny. Kupující má takto možnost objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a tuto případně zrušit, změnit či opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Odesláním objednávky prodávajícímu je objednání zboží pro kupujícího závazné. Prodávající je na základě závazné objednávky kupujícího povinen dodat kupujícímu zboží dle specifikace obsažené v jeho objednávce a kupující je povinen objednané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Kupní cena je placena dobírkou při převzetí zboží od dopravce.

Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Článek VI.

Dodací a platební podmínky

Dodání zboží prodávajícím je zajišťováno pouze na území České republiky. Dopravu zboží zajišťuje pro prodávajícího společnost General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. - GLS (dále jen „dopravce“). Cena poštovného a balného je 140,- Kč. Při objednávce nad 2.500,- Kč není balné ani dopravné kupujícímu účtováno. Poštovné a balné je splatné společně s kupní cenou. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady poštovného a balného.

O obdržení objednávky je kupující informován e-mailem prodávajícího.

Po ověření aktuální dostupnosti objednaného zboží je zboží expedováno kupujícímu a tento je o odeslání zboží informován e-mailem prodávajícího.

V případě dostupnosti zboží je objednávka kupujícího neprodleně vyřizována, v pracovních dnech většinou do 24 hodin a v případě objednávky po 12-té hodině následující pracovní den. Zboží je tak kupujícím doručováno na jimi označené místo dodání obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky. Lhůty pro vyřízení a expedici objednávky nejsou závazné. V případě velké vytíženosti prodávajícího se lhůta pro expedici objednávky může měnit.

Není-li část objednaného zboží na skladě prodávajícího momentálně dostupná, je kupující o této skutečnosti informován e-mailem prodávajícího. V tomto e-mailu je kupujícímu nabídnuto buď dílčí plnění jeho objednávky dodáním zboží momentálně dostupného s tím, že zboží v době objednávky nedostupné bude kupujícímu dodáno až po zajištění jeho dostupnosti ve lhůtě, jež bude kupujícímu oznámena prodávajícím, nebo je kupujícímu nabídnuto zaslání veškerého zboží s pozdějším termínem dodání, vázaným na zajištění dostupnosti  veškerého objednaného zboží prodávajícím.

Kupující má v tomto případě možnost si zvolit, zda přijme nabídku prodávajícího na dílčí plnění, nebo bude požadovat dodání objednávky jako celku až poté, co bude všechno zboží objednané kupujícím na straně prodávajícího dostupné.

  

Článek VII.

Právo na odstoupení od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující právo od smlouvy i bez uvedení důvodu odstoupit, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží. Je však povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení zajistit vlastním nákladem vrácení jemu dodaného zboží na adresu: CV PRODUCTS, s.r.o. - organizační složka v ČR, Dvořákova 4, 602 00 Brno.

V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce musí být zboží kupujícím vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, úplné, čisté, v původním obalu, s kompletní dokumentací, ve stavu a v hodnotě, v níž bylo kupujícím převzato od prodávajícího.

V případě splnění všech podmínek pro odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu zboží včetně nákladů na dodání nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, a  to na jím označený bankovní účet nebo poštovní adresu.

Vznikl-li  kupujícímu dle Stanov a podmínek sítě CaliVita® International z důvodu zakoupení zboží nárok na vyplacení provize, odstoupením od předmětné smlouvy nárok na provizi zaniká. Byla-li již daná provize uhrazena, vzniká prodávajícímu nárok na její vrácení a právo vyplatit kupní cenu poníženou o vyplacenou provizi.

Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy, jedná-li se především:

a)   o dodávku zboží, které bylo upraveno dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

b)   o dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze

c)   o dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

d)  o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Formlulář lze stáhnout zde.

Odstoupení může spotřebitel zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo elektronickou poštou na adresu: calivita@calivita.cz

 

Článek VIII.

Mimosoudní řešení sporů

Dojde-li mezi prodávajícím a kupujícím v postavení spotřebitele ke vzniku sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email. adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.


Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících, kdy ke zpracování osobních údajů je oprávněn dle ust. § 5 odst. 2 písm. b), a). zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, neboť zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění povinností dle uzavřené kupní smlouvy a pro splnění dalších právních povinností prodávajícího (např. vedení účetnictví).

Prodávající zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v objednávkovém formuláři, a to pro účely plnění povinností prodávajícího z uzavřené kupní smlouvy. Z důvodu řádného poskytování služeb kupujícímu mohou být osobní údaje předány třetím osobám, a to dopravci či osobám tvořícím s prodávajícím koncern.

Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o informaci o zpracování osobních údajů.

Má-li kupující za to, že prodávající provádí protiprávní zpracování osobních údajů, může požádat prodávajícího o podání vysvětlení, případně o odstranění protiprávního vztahu, a to především opravou, blokováním, doplněním nebo likvidací osobních údajů.

Po celou dobu zpracování osobních údajů postupuje prodávající zcela v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Ukládání cookies

Webové stránky prodávajícího ukládají na zařízení uživatelů v souladu se zákonem soubory, obecně nazývané „cookies“. Cookies jsou datové soubory, které obsahují záznamy o úkonech a nastavení uživatelů webu tak, aby uživatelé webu nemuseli tyto informace zadávat opakovaně.

Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Webové stránky prodávajícího používají cookie pro zachování preferencí uživatelů, zachování zobrazení při přechodu mezi jednotlivými stránkami, pro kontrolu hlasování v anketách apod.

Webové stránky prodávajícího dále používají cookies třetích stran (např. google analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a prodávající nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Používáním webových stránek prodávajícího souhlasíte s užíváním cookies.

Použití cookies může každý uživatel omezit zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Prodávající upozorňuje, že omezení či zablokování cookies může omezit funkčnost webových stránek.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti dle kupní smlouvy se řídí českým právním řádem.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nemá tato neplatnost či neúčinnost vliv na platnost či účinnost obchodních podmínek.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.